Masterclass: Microsoft SQL Server Analysis Services – zaawansowane zastosowania w realnych scenariuszach biznesowych

Cena standardowa: 5250 PLN netto
3 dni, poziom zaawansowany


Terminarz szkoleń

termincena(PLN/osoba)

 -10% od ceny standardowej dla członków PLSSUG i Microsoft Azure User Group Poland

 

Grzegorz Stolecki

Grzegorz Stolecki

Ekspert w dziedzinie Business Intelligence posiadający ponad 20 lat doświadczeń. Pracował jako architekt, developer i trener. Obecnie zajmuje się projektowaniem specjalizowanych rozwiazań analityczno-raportujących dla dużych i średnich przedsiębiorstw. Pracuje również nad aplikacjami controllingowymi służącymi do planowania finansowego oraz budżetowania.

Ulubione zajęcie Grzegorza to praca z modelami, raportami i kostkami OLAP, które sprawiają swoim użytkownikom i twórcom problemy strukturalne i wydajnościowe, szczególnie tam, gdzie potrzebne jest stworzenie czegoś uważanego za niemożliwe do realizacji.

Aktywny prelegent i uczestnik spotkań oraz konferencji organizowanych przez Polish SQL Server User Group. Siedmiokrotnie nagradzany prestiżowym tytułem Microsoft Most Valuable Professional w kategorii SQL Server oraz Data Platform.


 

O szkoleniu

Trzydniowe szkolenie poświęcone jest w całości projektowaniu i budowie analitycznych kostek OLAP w pełni realizujących najczęściej spotykane potrzeby biznesowe. Głównym omawianym obszarem jest tworzenie struktury faktów i wymiarów, różnego rodzaju kalkulacji, obliczeń oraz przekształceń danych pod kątem analiz i raportów sprzedaży, rozrachunków finansowych, analiz wskaźnikowych, zestawień księgowych oraz bilansowych, modeli spotykanych w marketingu, CRM, zarządzaniu zasobami ludzkimi. Uczestnicy zapoznają się również z rzadziej spotykanymi, nieszablonowymi konstrukcjami wzbogacającymi funkcjonalność oraz opcje przeglądania danych przez użytkowników końcowych (writeback, OLAP czasu rzeczywistego). Ważnym elementem szkolenia jest również wydajność działania kostek OLAP, kwestie związane z zabezpieczeniem danych oraz zgodnością z dobrymi praktykami.

 

Oczekiwane przygotowanie użytkowników

Wiedza z zakresu podstaw technologii OLAP, tworzenia i zarządzania bazami danych w środowisku Microsoft SQL Server (zarówno relacyjnych jak i OLAP) obejmująca obsługę narzędzi znajdujących się w pakiecie (Management Studio, Data Tools, Profiler i inne).

Zalecane jest wcześniejsze ukończenie jednego lub więcej z autoryzowanych szkoleń Microsoft:

 • Kurs 20466 - Implementing Data Models and Reports with Microsoft SQL Server
 • Kurs 20467 - Designing Self-Service Business Intelligence and Big Data Solutions
 • Kurs 6234A - Implementing and Maintaining Microsoft SQL Server 2008 Analysis Services

 

Grupa docelowa

Osoby zajmujące się projektowaniem i wdrażaniem rozwiązań analitycznych i raportowych opartych na platformie Microsoft

 

 

Moduł 1. Tworzenie kalkulacji w kostce OLAP

 • Zasady tworzenia kalkulacji. Rodzaje kalkulacji. Kalkulacje tworzone w kostce OLAP - skrypt kalkulacyjny. Kalkulacje definiowane w wymiarach.
 • Konstrukcja wyrażeń w języku MDX. Zasady obliczania wyniku formuły w przestrzeni wielowymiarowej. Hierarchie atrybutowe. Translacja hierarchii użytkownika do atrybutowych. Default Member. Najczęściej stosowane funkcje MDX. Nawigacja w przestrzeni wielowymiarowej.
 • Skrypt kalkulacyjny - zasada działania. Komendy skryptu. Komenda CALCULATE. Komendy DDL - CREATE MEMBER, CREATE SET, ALTER CUBE. Przypisania w skrypcie. Definiowanie subkostek w przypisaniach. Instrukcja SCOPE. Instrukcja FREEZE.
 • Tworzenie składników kalkulowanych. Właściwości składników kalkulowanych. Tworzenie statycznych i dynamicznych zestawów składników.
 • Definiowanie kalkulacji w wymiarze OLAP. Operatory unarne. Formuły przypisane do składników. Wykorzystanie właściwości VALUE składnika wymiaru.
 • Rozszerzanie języka MDX poprzez własne procedury składowane. Rodzaje i zasady tworzenia procedur składowanych. Wymagane komponenty i narzędzia. Przykładowe procedury składowane. Projekt ASSP - Analysis Services Stored Procedures.

 

Moduł 2. Kalkulacje w zastosowaniach biznesowych

 • Kalkulacje w obrębie wymiaru czasu. Właściwa konstrukcja wymiaru czasu. Okresy początkowe, końcowe, równoległe. Wyliczanie kumulacji w różnych okresach czasu (m.in. rok do daty, miesiąc do daty). Okresy analogiczne (m.in. bieżący okres poprzedniego/następnego roku). Obliczenia kroczące - średnie ruchome.
 • Tworzenie wymiarów technicznych - niepowiązanych z danymi, używanych w kalkulacjach.
 • Analizy danych w wielu walutach (kursy walutowe, zmiana waluty raportowania) lub w wielu scenariuszach (analizy what-if).
 • Podstawowe obliczenia miar statystycznych (m.in. średnie, mediana, percentyle). Regresja prostoliniowa. Miary struktury, indeksy dynamiki.
 • Kostka OLAP w analizach sprzedaży i magazynowych. Definiowanie modelu wielowymiarowego opartego na dwóch tabelach faktów (nagłówki, pozycje dokumentów). Definiowanie migawkowych tabel faktów (stan na dzień). Analiza stanów historycznych. Alokacja danych dokumentów na pozycje. Naliczanie korekt sprzedaży (rabaty, premie) wg różnych algorytmów (np. rabat do wartości faktury, rabat do pozycji, ceny). Obliczenia na cenach. Stosowanie wielu cenników. Integracja modeli sprzedażowych z CRM. Wykorzystanie miar semiaddytywnych.
 • Modele rozrachunków finansowych (należności, zobowiązania, płatności). Obliczenia bieżących i historycznych sald faktur, klientów. Bilans płatności, rotacja należności i zobowiązań oraz inne wskaźniki stosowane w analizie rozrachunków.
 • Zestawienia i analizy księgowe. Implementacja kostek OLAP oraz wymiarów do przeglądania zestawień bilansowych, rachunku wyników, raportów o saldach i obrotach, przeglądu poleceń księgowania oraz innych. Implementacja wielu wariantów planów kont (plan aktualny i historyczne). Wykorzystanie wymiaru parent-child wraz z operatorami unarnymi. Wykorzystanie miary semiaddytywnej ByAccount.
 • Tworzenie kostek OLAP na potrzeby analiz w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi. Wynagrodzenia, składniki wynagrodzeń. Umowy, uprawnienia, urlopy i inne elementy wykorzystujące analizy interwałowe (np. ilość umów w danym momencie czasu, ilość umów z datą zakończenia w wybranym okresie).

 

Moduł 3. Tworzenie modeli symulacyjnych z wykorzystaniem kostek OLAP

 • Funkcja writeback - wprowadzanie danych do kostek OLAP. Alokacja danych przy wprowadzaniu danych na poziomy zagregowane. Polecenie UPDATE CUBE. Tworzenie własnych wzorów alokacji danych. Wykorzystanie writeback w Microsoft Excel.

 

Moduł 4. OLAP czasu rzeczywistego

 • Tryby przechowywania danych MOLAP, HOLAP, ROLAP. Zasada działania Proactive Caching. Buforowanie danych. Tworzenie notyfikacji dla automatycznego procesowania obiektów OLAP. Wykorzystanie Polling Query. Procesowanie inkrementalne.

 

Moduł 5. Zabezpieczenie danych

 • Definiowanie ról zabezpieczeń wykorzystujących wyrażenia MDX. Zabezpieczenia oparte na sumach oraz iloczynach zestawów składników wymiarów analitycznych. Odwołania do funkcji zewnętrznych oraz procedur składowanych w wyrażeniach użytych w rolach zabezpieczeń. Tworzenie dynamicznych schematów zabezpieczeń.

 

Moduł 6. Tworzenie wydajnych kostek OLAP

 • Narzędzia monitorowania serwera Analysis Services - Trace, Profiler, Flight Recorder, Extended Events, PerfMon. Automatyzacja procesu monitorowania - wykorzystanie Data Collector.
 • Proces realizacji zapytania MDX przez serwer. Storage Engine oraz Formula Engine. Pozyskanie oraz analiza planu zapytania. Wykorzystanie narzędzi dodatkowych: MDX Studio, MDX Script Debugger. Analiza przy pomocy wskaźników wydajnościowych.
 • Narzędzia do symulacji obciążenia serwera Analysis Services. Narzędzie ASCMD - wykorzystanie serwera OLAP w linii poleceń.
 • Najczęściej spotykane wąskie gardła wykonania zapytania MDX - skrypt kalkulacyjny, dynamiczne zestawy składników, nieistniejące elementy wymiarów.
 • Praca z dużymi wolumenami danych. Partycjonowanie w grupach miar. Automatyczne tworzenie partycji w procesach ETL. Wymiary z bardzo dużą liczbą składników.
 • Wykorzystanie PowerShell do wykonywania operacji na serwerze Analysis Services. Biblioteka Analysis Management Objects.
 • Dobre praktyki w konfiguracji serwera Analysis Services, projektowaniu i procesowaniu obiektów OLAP oraz w tworzeniu kalkulacji i zapytań MDX.

 

Potrzebujesz szkolenia zamkniętego? Skontaktuj się z nami!

Formularz zgłoszeniowy

Zamawiający

Adres rejestracyjny

Dane osoby kontaktowej

Adres korespondencyjny (jeśli inny niż rejestracyjny)

Osoba uprawniona do decyzji finansowych

Uczestnicy szkolenia

© 2012 HEXCODE All Rights Reserved